Služby

ODVOZENÍ HODNOTY FIREM

PRO POTŘEBY USKUTEČNĚNÍ ZMĚN VLASTNICTVÍ, PŘECHODU VLASTNICTVÍ A PRO POTŘEBY ZMĚNY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY – FÚZE, ROZDĚLENÍ, ODŠTĚPENÍ ČÁSTI JMĚNÍ, PODNIKOVÉ KOMBINACE

Hodnota obchodního závodu, obchodních či akciových podílů:

Určení hodnoty firem z hlediska požadovaného účelu a funkce, kterou má plnit, například:
 • informační pro potřeby přijímání strategických rozhodování vlastníků, věřitelů investorů, či zainteresovaných osob,
 • rozhodčí pro potřeby řešení sporů mezi společníky nebo zainteresovanými osobami,
 • poradenskou pro potřeby interního rozhodovaní odpovědných osob,
 • důkazní pro potřeby řešení obchodních a soudních sporů.

Podnikové kombinace:

 • Ocenění jmění zúčastněných společností pro potřeby fúze, splynutí či rozdělení zůčastněných společností a pro změny sídla ze zahraničí do České republiky.
 • Ocenění odštěpovaných částí jmění se vznikem nové společnosti nebo fúzí s nástupnickou společností.
 • Ocenění jmění za účelem uskutečnění změny právní formy.
 • Ocenění jmění společnosti pro potřeby změny sídla korporace ze zahraničí do České republiky.
 • Vypracování zpráv znalce podle § 112 a následujících zákona č. 125/2008 Sb. za účelem posouzení předloženého návrhu smlouvy o fúzi nebo smlouvy o rozdělení společnosti.

Ocenění majetkových účastí a výše protiplnění za nucené výkupy:

 • Ocenění majetkové podstaty, resp. obchodního závodu emitentů, pro potřeby doložení výše protiplnění pro potřeby vytěsnění drobných akcionářů - squeeze out § 376 zákona č. 90/2012.
 • Ocenění akcií za účelem doložení nabídnuté ceny protiplnění v souvislosti s povinností ovládající osoby emitenta učinit povinnou nabídku převzetí § 322 zákona č. 90/2012.

OCENĚNÍ VŠECH DRUHŮ AKTIV

PRO POTŘEBY USKUTEČNĚNÍ ZMĚN VLASTNICTVÍ, PŘECHODU MAJETKU U RŮZNÝCH DRUHŮ AKTIV

Ocenění pro potřeby uskutečnění změn ve vlastnictnictví majetku:

 • Ohodnocení obchodního závodu (podniku), resp. jeho části, pro potřebu rozhodování odpovědných osob za správu aktiv a majetkových účastí.
 • Určení obvykléno nájemného za dlouhodobý pronájem (pacht) podniku (obchodního závodu) nebo jeho části.
 • Ocenění majetkových účastí - obchodních podílů, akcií pro potřeby strategického rozhodování odpovědných osob za správu aktiv.
 • Ocenění nemovitých a movitých věcí pro potřeby rozhodování osob odpovědných za správu aktiv.
 • Ocenění nehmotného majetku, např. ochranných známek, know-how, patentů, užitných a průmyslových vzorů pro potřeby strategického rozhodování odpovědných osob.
 • Oceňování různých druhů cenných papírů, např. akcií, dluhopisů, směnek, nákladových listů pro potřeby vyjednávání o prodeji či jejich nákupu nebo pro potřeby přijetí investičních rozhodnutí.
 • Ocenění pohledávek za účelem jejich úplatného postoupení nebo darování.

Ocenění nepeněžitých vkladů:

 • Nepeněžité vklady vkládané do základního kapitálu obchodních korporací, např. nemovitých a movitých věcí, nehmotných aktiv, pohledávek, obchodních podílů, cenných papírů (akcií, dluhopsiů, vkladových listů apod.).

Změna struktury kapitálu pro potřeby reálného zobrazení majetku a závazků:

 • Přecenění aktiv pro potřeby reálného ocenění majetku a závazků v účetní evidenci subjektu.
 • Rozpuštění goodwilu vzniklého na základě reálné transakce se souborem aktiv na jednotlivé složky tvořící soubor aktiv.
 • Rozdělení kupní ceny v souvislosti s nabytím souboru různorodých aktiv na jednotlivé položky pro potřeby řádného zařazení tohoto souboru do účetní evidence kupujícího.

Další možnosti ocenění pro potřeby insolvenčních řízení, náhrad majetkové újmy apod.:

 • Určení velikosti zástavní hodnoty aktiv za účelem posouzení míry zajištění poskytnutých úvěrů a půjček (pohledávek) věřitelů.
 • Oceňování majetkových podstat upadajících společností pro potřeby realizace reorganizace v rámci příprav a v průběhu procesu insolvenčního řízení subjektu.
 • Určení velikosti vypořádacích podílů společností a družstev včetně bytových družstev.
 • Vyčíslení výše majetkové újmy na majetku, resp. ztráty na vnitřní hodnotě majetkové podstaty podnikatelského subjektu pro potřeby jednání ve věci uplatnění nároku na náhradu škody.
 • Majetkové účasti společníků (akcionářů) pro případné potřeby vypořádání mezi společníky (akcionáři).
 • Ocenění pro účely vyměření výše majetkových daní, např. v souvislosti s děděním, darováním či při nabytí nemovitých věcí, tj. ocenění podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI I NEPROPOJENÝMI OSOBAMI

V rámci vztahů, které vznikají v oblasti ovládacích smluv, je znalecký ústav připraven zajistit oceňovací služby ve všech případech, kdy to vyžaduje zákon, např. zákon o korporacích a občanský zákoník, resp. obecně platné zásady určování cen v obchodním styku mezi propojenými osobami v souladu s metodikou OECD.

Transakce mezi propojenými osobami - transférové ceny:

 • Posouzení výše převodních cen za zboží či služby mezi propojenými osobami v návaznosti na směrnice OECD o převodních cenách.
 • Převod majetkových práv a kontraktů mezi propojenými osobami.

Transakce mezi nepropojenými osobami

 • Posouzení sjednaných cenových modelů tvorby ceny za prodej výrobků a služeb.

ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ KLIENTŮ

Znalecký ústav je častým partnerem daňových poradců, auditorů, likvidátorů a správců konkurzních podstat a poskytuje odbornou pomoc a poradenství při řešení řady specifických případů, které tato spolupráce vyžaduje.
Jedná se např. o:
 • Posuzování a oceňování mimobilančních aktiv a pasiv včetně majetku neuváděného v účetnictví v souvislosti se soudními spory.
 • Odhad dopadů do majetkové bilance podnikatelských subjektů v souvislosti se sjednanými derivátovými obchody, např. sjednanými v souvislosti se zajištěním devizových kurzů, termínovaných kontraktů.
 • Analýza a posouzení návratnosti investic a podnikatelských záměrů pro potřeby strategického rozhodování zodpovědných osob dle § 51 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Tato oblast zahrnuje ekonomické poradenství pro TOP management nebo vlastníky společností, zejména by se mělo jednat o provedení analýz za účelem:
  • provedení strategické analýzy projektu, investičního záměru,
  • zpracování finančních analýz akvizovaných subjektů,
  • účast na analýze akvizovaného subjektu v procesu due diligence subjektu,
  • vyhodnocení investičních variant s doporučujícími závěry realizace,
  • analýzy rizik projektů podle metodiky CAPM,
  • další ekonomické rozbory kapitálových a finančních transakcí dle konkrétního požadavku klienta,
  • vyhodnocování podnikatelských záměrů na bázi čisté současné hodnoty NPV a ekonomické přidané hodnoty EVA s možností promítnutí do hodnocení záměrů i reálných expanzních opcí či opcí na opuštění projektu.